Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Michał Mielczarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artdom-Serwis z siedzibą w Koninie, ul. Ślesińska 7 adres e-mail: biuro@artdomserwis.pl, tel. +48 (63) 2703907 .
 2. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. 3. Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia. Przetwarzanie danych osób działających w imieniu kontrahenta opiera się o prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest sprawna realizacja postanowień umownych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał od podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy lub jako swojego reprezentanta w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 4. 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane, jako strony umowy, w celu:

– zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rozpatrywania reklamacji, a także w celach dokumentacyjnych, aby wykazać prawidłowość realizacji swoich zobowiązań, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu zawarcia oraz wykonania zawartej z podmiotem umowy, który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy lub jako swojego reprezentanta w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącego obowiązkiem Administratora, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. 5. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy – m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, może to być również: numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego.
 2. 6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. KAS, sądy). Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, kancelarii prawnej, obsłudze księgowo-podatkowej, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane.
 3. 7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W celach dokumentacyjnych dane będą przechowywane do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczeń.
 4. 8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 5. 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).
 6. 10. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
 7. 11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.