Zielone Ogrzewanie i Ekologiczna Energia - Dotacje, które dbają o Twój dom i planetę!

Czy marzysz o oszczędzaniu na rachunkach za ogrzewanie, jednocześnie chroniąc środowisko? Teraz jest idealny moment, aby przestawić się na ekologiczne rozwiązania. Rząd wprowadza program dotacji, który wspiera inwestycje w ekologiczne ogrzewanie, takie jak pompy ciepła, oraz w fotowoltaikę. Przekonaj się, jak te dotacje mogą zmienić Twoje życie i przyczynić się do stworzenia zielonej przyszłości dla naszej planety.

 

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie (pompy ciepła) oraz fotowoltaikę to wyjątkowa okazja, aby zainwestować w zrównoważone i ekologiczne rozwiązania dla swojego domu. Dzięki nim możesz oszczędzać na rachunkach za energię, redukować emisję dwutlenku węgla i dbać o przyszłość naszej planety. Nie trać czasu, sięgnij po dotacje i rozpocznij zieloną rewolucję w swoim domu już dziś!

Relax. Pretty young blonde woman sitting in a chair and feeling relaxed

Energia słoneczna w Twoim domu

Fotowoltaika to przyszłość energetyki, która umożliwia przemianę energii słonecznej na prąd elektryczny. Dzięki dotacjom na fotowoltaikę, możesz zainstalować panele słoneczne na dachu swojego domu i czerpać darmową, czystą energię prosto ze Słońca.

Co więcej, nadwyżka energii może być oddawana do sieci, a Ty otrzymasz opłatę za jej wytworzenie. To nie tylko korzyść dla Twojego portfela, ale także dla środowiska, eliminując spalanie paliw kopalnych i redukując emisję szkodliwych substancji. Dotacje na fotowoltaikę to doskonała szansa, aby zainwestować w przyszłość i przyczynić się do ochrony naszej planety.

 

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie

Pompy ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych do ogrzewania domów. Rząd oferuje atrakcyjne dotacje dla osób, które zdecydują się na instalację pomp ciepła. Dzięki nim możesz zredukować koszty ogrzewania oraz obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dotacje na pompy ciepła są dostępne dla zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i mieszkańców bloków. Czas wykorzystać tę szansę i przenieść się na zielone, oszczędne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie.

 

Aby skorzystać z dotacji na ekologiczne ogrzewanie i fotowoltaikę, warto zapoznać się z programem rządowym oraz wymaganiami dotacyjnymi. Możesz skonsultować się z profesjonalistami z branży, którzy pomogą Ci w doborze odpowiedniego systemu oraz w procesie aplikacyjnym. Dotacje to realna szansa na transformację Twojego domu w przyjazne dla środowiska miejsce, jednocześnie zmniejszając obciążenie dla planetarnych zasobów naturalnych.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki

Żyj wygodnie i ekologicznie, KORZYSTAJ Z DOTACJI KTÓRE CI SIĘ NALEŻĄ!

Cele programów


Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych1. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.


Budżet oraz uzupełniające źródła dofinansowania:


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog4 ), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa5 – 83,3 mld zł6 . 2) Kredyty udzielane przez banki: 20 mld zł.


PROGRAM MÓJ PRĄD
Budżet programu 955 000 tys. zł w tym:
a) do 855 000 tys. zł. – ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.1 Program Mój Prąd);
(nabory trzeci – MP3 i czwarty – MP4)
b) do 100 000 tys. zł – ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
(nabór piąty – MP5)


PROGRAM MOJE CIEPŁO
Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Terminy i sposoby składania wniosków

CZYSTE POWIETRZE


Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, koszty kwalifikowane nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku .
-Wnioski do programów składane są przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika za pośrednictwem platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”) dostępnej na http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

MÓJ PRĄD
Nabór wniosków odbywa się do 22 grudnia 2023 r.

 

MOJE CIEPŁO
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

a) poziom podstawowy

 • pompa ciepła powietrze -woda 

– 55% poniesionych kosztów od kwoty netto max 19 400


 • modernizacja instalacji CO i CWU

-40 % poniesionych kosztów od kwoty netto max 8 100


 • Rekuperacja 

40% poniesionych kosztów od kwoty netto max 6700,00


 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna 

-4 poniesionych kosztów od kwoty netto max 6 000


b) Poziom podwyższony

 • pompa ciepła powietrze -woda 

– do 80% poniesionych kosztów od kwoty netto max 28100


 • modernizacja instalacji CO i CWU

-do 70 % poniesionych kosztów od kwoty netto max 14 300

 • Rekuperacja

– do 70% poniesionych kosztów od kwoty netto max 11 700


 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna 

-do 70% poniesionych kosztów od kwoty netto max 6 000


c)Poziom najwyższy

 • pompa ciepła powietrze -woda 

– do 100% poniesionych kosztów od kwoty netto max 35 200


 • modernizacja instalacji CO i CWU

-do 100 % poniesionych kosztów od kwoty netto max 20 400


 • Rekuperacja

– do 100% poniesionych kosztów od kwoty netto max 16 700


 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna

 -do 100% poniesionych kosztów od kwoty netto max 15 000

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

mikroinstalacja fotowoltaiczna -6 000 zł


 • mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe- 
np. pompa ciepła powietrze woda o podwyżonej klasie efektywości energetycznej -7 000+ 19 400

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

pompa ciepła powietrze -woda 

do 30% kosztów kwalifikowanych max 7 000

BENEFICJENCI PROGRAMU

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


-Poziom podstawowy


Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł


-Poziom podwyższony


Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Poziom najwyższy:


Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

BENEFICJENCI PROGRAMU​​

BENEFICJENCI PROGRAMU​

PROGRAM MÓJ PRĄD


Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing
Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:


1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

 

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

 

PROGRAM MOJE CIEPŁO:


1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
a. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo
b. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki

Forma i warunki udzielania dofinansowania

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

– dofinansowanie w formie dotacji
-dofinansowanie z prefinanoswaniem


PROGRAM MÓJ PRĄD
-dofinansowanie w formie dotacji


PROGRAM MOJE CIEPŁO
-dofinansowanie w formie dotacji

Poziom i intensywność dofinasowania

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Intensywność dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych np.:
-pompa ciepła powietrze -woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej kwota dotacji
a) poziom podstawowy do 19 400zł
b) poziom podwyższony do 28 100 zł
c) poziom najwyższy do 35 200 zł
– instalacja fotowoltaiczna:
a) poziom podstawowy do 6 700zł
b) poziom podwyższony do 9000 zł
c) poziom najwyższy do 15 000 zł
Rekuperacja
a) poziom podstawowy do 6 700zł
b) poziom podwyższony do 11 700zł
c) poziom najwyższy do 16 700 zł

 

PROGRAM MÓJ PRĄD

Intensywność dofinansowania dla wszystkich tych urządzeń określono na poziomie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

PROGRAM MOJE CIEPŁO

Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21.000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dotacji

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.


PROGRAM MÓJ PRĄD


Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.


PROGRAM MOJE CIEPŁO


Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki