Wiercenie
w betonie
social social

Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku dla wszystkich omawianych projektów wraz z parametrami , tj. współczynnik przewodzenia ciepła, przenikania przez ściany itd

 

1.1.  Wymagania prawne dotyczące charakterystyki energetycznej budynku

Wprowadzenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zwiększenie efektywności używania energii w sektorze budynków, biorąc pod uwagę warunki zewnętrzne i wewnętrzne oraz opłacalność stosowanych rozwiązań. Sektor komunalny odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej.

W następstwie zastosowania dyrektywy wprowadzono rozporządzenie [11] w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z nim sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem opracowana  charakterystyka musi uwzględniać bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii stanowiących jego stałe wyposażenie. Należy również spełnić wymagania energochłonności dla zastosowanej izolacji termicznej i rozwiązań instalacji grzewczej , klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz innych urządzeń mających wpływ  na gospodarkę energetyczną obiektu.  Dyrektywa ta obejmuje wszystkie budynki mieszkalne wolnostojące o powierzchni pow. , a więc projekty budynków będących częścią analizy niniejszej pracy.

Opis metody sporządzania oraz wzory świadectwa charakterystyki zawiera rozporządzenie[13] w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku należy spełnić również wymagania techniczne  zawarte w rozporządzeniu[12] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z dokumentem konieczne jest określenie w projekcie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej , który musi być mniejszy niż normowana wartość .

Graniczna wartość 1

jest zależna od współczynnika kształtu budynku.

Należy zauważyć, że jeżeli na etapie realizacji inwestycji nie dokonano znaczących zmian względem projektu pierwotnego, projektowana charakterystyka staje się świadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

Obliczenia charakterystyki energetycznej dokonuje się w oparciu o dane meteorologiczne  dostępne na stronach ministerstwa transportu dla najbliższej odległej od miejsca budowy stacji meteorologicznej [41]. Zgodnie z normą[8] ustalono projektową temperaturę wewnętrzną. Wynosi ona 24oC dla łazienek i 20oC dla pozostałych pomieszczeń [20].

 

1.2.  Opis wielkości obliczanych

Podstawowymi wielkościami obliczanymi przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki są:

Zapotrzebowanie na energię użytkową

Wartość ta określa jakość wykonania budynku pod względem jego strat do otoczenia i całkowitych zysków ciepła. Jest to całkowita ilość energii, jaką należy wprowadzić do budynku, aby uzyskać zakładane parametry użytkowe. Nie jest zależna od parametrów zainstalowanego systemu ogrzewania i wykorzystywanego paliwa.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Jest to ilość energii potrzebna do dostarczenia z zewnątrz, aby wyprodukować zapotrzebowaną wartość energii użytkowej. Uwzględnia ona sprawność sytemu i instalacji grzewczej. Na podstawie tej wartość oszacować można koszty ogrzewania uwzględniając cenę nośnika energii.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Wielkość obliczana przez pomnożenie zapotrzebowania na energię końcową przez wskaźniki uwzględniające szkodliwe oddziaływanie na środowisko związane ze sposobem pozyskiwania energii. Wskaźniki te są zależne od rodzaju stosowanego nośnika energii.

Wskaźniki zapotrzebowania na energię użyteczną(EU), końcowa(EK) i pierwotną(EP)

Obliczane są poprzez podzielenie obliczonych wartość zapotrzebowania na poszczególny rodzaj energii przez całkowitą powierzchnię ogrzewaną budynku. Umożliwiają ocenę energochłonności budynku[39].

 

1.3.  Zestawienie analizowanych projektów budowlanych.

 

1.3.1.      Dane podstawowe

Założeniem pracy jest obliczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku dla trzech projektów budowlanych o różnej powierzchni użytkowej w wersji energooszczędnej i standardowej. W celu dalszej analizy wykorzystania różnych technologii pomp ciepła w zależności od wielkości i energochłonności budynku.

Wersja energooszczędna projektów

Dla wersji energooszczędnej zastosowano wysoki standard izolacyjności przegród zewnętrznych i stolarki okiennej i drzwiowej.

Wersja standardowa projektów

Zastosowano standardowe wersje projektów.

Zestawienie informacji o analizowanych projektach:

EM03

Dane charakterystyczne budynku:

-liczba kondygnacji: 2

-powierzchnia całkowita części ogrzewanej budynku:  2

-kubatura wewnętrzna wentylowana:  3

-powierzchnia zabudowy części ogrzewanej budynku:  10

EM03w

Projekt powstał poprzez zmodyfikowanie projektu EM03. Zwiększono długość głównej ściany budynku w kierunku wschodnim o 1m. Zwiększono szerokość głównej ściany budynku w kierunku północnym o 2m.

Dane charakterystyczne budynku:

-liczba kondygnacji: 2

-powierzchnia całkowita części ogrzewanej budynku: 5

-kubatura wewnętrzna wentylowana: 6

-powierzchnia zabudowy części ogrzewanej budynku:  7

EM03m

Analizowany projekt powstał poprzez zmodyfikowanie projektu EM03. Zlikwidowano poddasze i istniejący strop przerobiony został na stropodach w konsekwencji otrzymano budynek parterowy.

Dane charakterystyczne budynku:

-liczba kondygnacji: 1

-powierzchnia całkowita części ogrzewanej budynku:8

-kubatura wewnętrzna wentylowana:   9

-powierzchnia zabudowy części ogrzewanej budynku:  10

 

1.3.2.      Rozwiązania zastosowane w budynku energooszczędnym

Budynki w wersji standardowej oznaczono poprzez pominięcie w nazwie projektu litery E na początku, odpowiednio: M03m, M03, M03w. Dla wersji energooszczędnych budynków zastosowano:

-zwiększenie grubości izolacji wszystkich ścian zewnętrznych z  do

-zwiększenie grubości izolacji podłogi na gruncie z  do

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła o sprawności 70%. Do wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego wykorzystano gruntowy wymiennik ciepła.

-zwiększenie grubości warstwy izolacyjnej dachu z  do

-zastosowanie całkowitej izolacji ściany fundamentowej zewnętrznej  w celu zlikwidowania mostka cieplnego

-zastosowanie materiału o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych o współczynniku przewodzenia ciepła,11   zamiast  12

-zastąpienie okien o współczynniku przenikania ciepła przez ramy , oknami o współczynniku przenikania

-zastąpienie  okien o współczynniku przenikania ciepła przez szyby , oknami o współczynniku przenikania

-zastąpienie drzwi o współczynniku przenikania ciepła , drzwiami o współczynniku przenikania ciepła

 

2.Charakterystyka energetyczna budynku na podstawie projektu EM03

 

2.1.  Wartość współczynnika przenikania przez ściany zewnętrzne

Obliczenia charakterystyki energetycznej wykonano na podstawie rozporządzenia[13] w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Obliczając charakterystykę energetyczną w pierwszej kolejności obliczono współczynnik przenikania dla wszystkich przegród zewnętrznych budynku. Obliczeń dokonuje się zgodnie
z normą [PN-EN ISO 6946]. Całkowity opór cieplny ścian zewnętrznych oraz podłogi obliczamy według wzoru

 

13h

Współczynnik przenikania ciepła wyznacza się według wzoru:

14

 

Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła dla wszystkich ścian zewnętrznych odgradzających przestrzeń ogrzewaną od otoczenia zestawiono w poniższej tablicy 2.1.

Tablica 2.1 Zestawienie wyników obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie ścian zewnętrznych

 

15

 

Łączny współczynnik strat ciepła przez ściany zewnętrzne wynosi:

16

 

2.2. Współczynnik start ciepła przez przenikanie przez okna i drzwi zewnętrzne

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez okna i drzwi wyznaczamy na podstawie wartości współczynników założonych w projekcie. Dla okien dachowych uwzględniono dodatkowo różnicę w wartości współczynnika przejmowania ciepła.

Wartość współczynnika strat ciepła przez przenikanie dla okien i drzwi zewnętrznych wyznaczono według wzoru :

17

Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie okien i drzwi przedstawiono w tablicy 2.2.

Tablica 2.2 Zestawienie danych i wyników obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie okien i drzwi.

 

18

Całkowity współczynnik strat przez szyby i okna wynosi:

19

 

2.3.  Wartość współczynnika przenikania przez podłogę na gruncie

Współczynnik straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej do gruntu wyznaczamy według wzoru:

20

gdzie:

21
Zgodnie z zasadami określonymi w normie[8] obliczając współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji podłogi uwzględniamy opór przejmowania ciepła tylko dla strony wewnętrznej budynku.

Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie został wyznaczony zgodnie z metodą obliczania dla ścian zewnętrznych:

 

22

Jako wartość U gr przyjmuje się wartość ekwiwalentną  odczytaną z tablic załączonych w normie[8] na podstawie wyznaczonego U i B’ . Wartość odczytana dla wyznaczonych wartości wynosi:

Następnie wyznaczono wymiar charakterystyczny podłogi:

 

23

 

24

Na podstawie wyznaczonych wartości obliczono współczynnik strat ciepła przez przenikanie do gruntu:

25

 

2.4.  Wartość współczynnika przenikania ciepła przez dach

Dach projektowanego budynku nachylony jest pod kątem 35o. Połać dachowa jest przegrodą niejednorodną, dlatego wykonując obliczenia należy wyznaczyć kres górny i dolny całkowitego oporu cieplnego dla powtarzalnego elementu(wycinka) całej powierzchni dachu. Powtarzalny element struktury stanowi szerokość krokwi i przestrzeni izolowanej między krokwiami. Po wykonaniu obliczeń dla kresu górnego  i dolnego   oraz wyznaczeniu ich średniej wartości pozostałe obliczenia wykonywane są jak dla przegród jednorodnych.

Kres górny całkowitego oporu cieplnego wyznacza się ze wzoru:

26

Wartości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych sekcji  ,  wyznacza się jak dla przegród jednorodnych z uwzględnieniem oporów przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Wartość wyznaczonych współczynników
wynosi:

27

Pola jednostkowe poszczególnych sekcji wyznacza się jako stosunek pola poprzecznego przekroju izolacji danej sekcji do całkowitego pola przekroju powtarzalnego elementu połaci dachowej.

28

Na podstawie wyznaczonych wartości obliczono kres górny całkowitego oporu cieplnego:

29
Kres dolny całkowitego oporu cieplnego oblicza się wyznaczając współczynniki oporu przewodzenia ciepła dla poszczególnych warstw tworzących izolację dachu. Dla obliczanego dachu wyróżniono trzy warstwy izolacyjne:

– pierwszą warstwę tworzą dwie płyty gipsowo kartonowe ułożone równolegle o grubości 2,5cm. Współczynnik oporu przewodzenia ciepła wyznacza się jak dla przegrody jednorodnej:

 

30

– drugą warstwę tworzy warstwa włókna szklanego o grubości 6cm. Punktowe mostki cieplne na stykach rusztu łączącego krokwie i płyty gipsowo kartonowe wyeliminowano przez przybicie kolejnego rusztu równolegle do krokwi w połowie odległości między nimi. Współczynnik oporu przewodzenia ciepła wyznacza się jak dla przegrody jednorodnej:

31
– trzecią warstwę grubości 24cm tworzy krokiew o szerokości 9cm i warstwa włókna szklanego o szerokości 92cm . Aby obliczyć opór przewodzenia ciepła warstwy, należy wyznaczyć współczynnik przewodzenia ciepła zgodnie ze wzorem:

 

32

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego wynosi:

33

 

Współczynnik przenikania ciepła przez połać dachową wynosi:

34

Łączna powierzchnia dachu po obrysie zewnętrznym muru stanowi sumę powierzchni dachu głównej części budynku i dachu nad pomieszczeniem kotłowni. Wynosi ona:

Wyznaczono współczynnik strat ciepła przez przenikanie dla dachu.

 

35

 

2.5.  Obliczenia mostków cieplnych

Mostki cieplne są to fragmenty przegrody izolacyjnej o gorszej izolacyjności niż fragmenty sąsiadujące. Norma wyróżnia punktowe i liniowe mostki cieplne. Występują w miejscach słabiej izolowanych i na połączeniach elementów konstrukcji budynku. Mogą przyczynić się do znacznego pogorszenia całkowitej izolacyjności cieplnej budynku i doprowadzić do miejscowego obniżenia temperatury konstrukcji wewnętrznej przegród powodując skraplanie pary wodnej. Budownictwo energooszczędne dąży do wyeliminowania lub ograniczenia strat możliwie wszystkich mostków termicznych konstrukcji. W celu wyeliminowania mostków termicznych analizowanego projektu zastosowano następujące rozwiązania konstrukcyjne:

– Warstwa izolacyjna powinna być wykonana w sposób ciągły wokół całego budynku. Należy zapewnić połączenie izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Ściany szczytowe powinny kończyć się na wysokości dolnej krawędzi krokwi, co umożliwi połączenie warstw izolacji i zlikwiduje mostek termiczny.

– Konstrukcja dachu garażu i wiaty powinna zostać odsunięta od ściany zewnętrznej, co umożliwi przeprowadzenie pełnej i nieprzerwanej warstwy izolacji ścian zewnętrznych konstrukcja dachu dochodzi do ściany a nie do muru.

– Izolację termiczną ścian fundamentowych należy połączyć z izolacją ścian nośnych.

– W celu zmniejszenia współczynnika strat dla mostków liniowych wokół okien i drzwi zewnętrznych zaprojektowano wykonanie węgarków osłaniających ramy i ościeżnice.

– W miejscu połączenia stropu ze ścianą zewnętrzną należy wykonać dodatkowy otwór po stronie zewnętrznej w celu zwiększenia grubości izolacji[16].

W poniższej tabeli zestawiono mostki cieplne, których nie wyeliminowano. Straty zostały obliczone zgodnie z wartościami katalogowymi normy[9].

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych wyznaczamy według wzoru 2.34. Wynik obliczeń dla wszystkich mostków cieplnych zestawiono w
tablicy 2.3.

36

 

2.6.  Obliczenie strat ciepła przez wentylację

W budynku zastosowano instalację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Powietrze świeże jest dostarczane do pomieszczeń mieszkalnych, a zużyte będzie usuwane z łazienek, kuchni garderoby i kotłowni. W pomieszczeniu na poddaszu znajdować się będzie centrala wentylacyjna. W skład centrali wchodzi wymiennik krzyżowy o 70% sprawności odzysku ciepła. Strumień powietrza nawiewanego jest równy strumieniowi powietrza wywiewanego.

Współczynnik strat ciepła przez wentylację obliczamy według wzoru:

 

37

Strumień powietrza wywiewnego  równy obliczeniowemu strumieniowi powietrza wentylacyjnego obliczamy zgodnie z wymaganiami normowymi[7]. Stanowi on sumę minimalnych strumieni objętości powietrza usuwanego dla poszczególnych pomieszczeń wyszczególnionych przez normę. Wartości strumieni wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tablicy 2.4.

Tablica 2.4 Zestawienie wymaganych minimalnych strumieni objętości powietrza usuwanego i obliczonego strumienia powietrza wywiewnego .

 

38

Budynek wykonano w wysokiej klasie szczelności  i spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie[6]. Do obliczeń przyjęto minimalną krotność wymiany powietrza w budynku wywołana różnicą ciśnień 50 Pa dla budynków z wentylacją mechaniczną:

39

 

2.21. Zestawienie wyników obliczeń dla wszystkich analizowanych projektów

Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków wykonano dla pozostałych projektów zgodnie z metodologią obliczania dla projekty EM03. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 2.14. W budynkach energooszczędnych uzyskano średnio o 47% niższe zapotrzebowania na energię użytkową. Oszczędność ta wynika z niższych(względem wersji standardowej budynku) o 30% współczynników strat przez przenikanie ciepła przez wszystkie przegrody zewnętrzne oraz  niższego o 56% współczynnika strat przez wentylację. Wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową są o 21% i 34% niższe odpowiednio dla projektów EM03 i EM03w względem projektu EM03m. Wynika to z ich optymalnego współczynnika kształtu i proporcjonalnie mniejszych względem powierzchni strat przez mostki cieplne, grunt i wentylację.

Tablica 2.14 Wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej budynku dla wszystkich omawianych projektów.

40

 

Literatura(Dla całości artykułu)

 1. Gutowski M. Kazimierz, Chłodnictwo i klimatyzacja, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2003.
 2. Hanuszkiewicz-Drapała Małgorzata, Analiza termodynamiczna układu ogrzewania budynku z pompą grzeją sprężarkową parową i rurowym gruntowym wymiennikiem ciepła,  Gliwice 2011.
 3. Kurpaski Sławomir, Metodyczne aspekty analizy zagadnień energetycznych pompy ciepła współpracującej z wymiennikami pionowymi, Inżynieria Rolnicza nr 5, 2010 r.
 4. Nankowski Dariusz, Druga zasada termodynamiki w analizie obiegów lewobieżnych, Praca doktorska.
  Oszczak Wojciech, Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 5. Zalewski Wojciech, Pompy Ciepła Podstawy Teoretyczne i Przykłady Zastosowań, Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1998.
 6. PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 7. PN-EN 12831. Nowa metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.
 8. PN-EN ISO 14683. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 9. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008.201.1238 ze zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240).
 13. Storna internetowa: http://www.specjalnoscchk.odt.pl/literatura/Wajman3.pdf: dostęp 05.01.2014r.: Współczesne rozwiązania konstrukcyjne pionowych sond gruntowych dla sprężarkowych pomp ciepła.
 14. Storna internetowa: http://www.flowair.com/img/zalaczniki/_Artykul_Chlodnictwo&Klimatyzacja.pdf.
 15. Strona internetowa Budujemy Dom, http://www.budujemydom.pl/termoizolacja/8264-dom-bez-mostkow-termicznych dostęp 05.01.2014 r.
 16. Strona internetowa Energies-Renouvelable, http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro218_po.pdf, dostęp 05.01.2014 r. Biuletyn energii odnawialnej – pompy ciepła.
  Strona internetowa Globeenergia: http://globenergia.pl/pompy-ciepla/woda-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-dla-pomp-ciep%C5%82a#.UuLFoBCtaUl, dostęp 05.01.2014r.: woda jako dolne źródło dla pomp ciepła.
 17. Strona internetowa http://www.ogrzewamy.pl/poradnik/wybieramy-pompe-ciepla-parametry-pompy, dostęp 05.01.2014r.: Wybieramy pompę ciepła.
 18. Strona internetowa http://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/jak-zaprojektowac-charakterystyke-energetyczna-budynku-spelniajacea-aktualne-wymagania-prawne, dostęp 05.01.2014r.
 19. Strona internetowa Instalreporter: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_COP_dla-pomp_ciep%C5%82a.pdf: COP dla pomp ciepła.
 20. Strona internetowa Instalreporter: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/06/IR_2011_10_Wyniki-badan-dolnych.pdf, dostęp 05.01.2014 r.: Wyniki badań dolnych źródeł ciepła typu solanka/woda.
 21. Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/, dostęp 01.2014 r.: Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE.
 22. Strona internetowa Polskiej Organizacji Rozwoju: http://www.portpc.pl/pdf/2kongres/03_Malgorzata_Skucha.pdf: Prosument – projekt programu NFOŚiGW.
 23. Strona internetowa Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła, http://www.portpc.pl/pdf/7_artykul_prasowy_rynek_pomp_ciepla_w_polsce_m_smuczynska.pdf, dostęp 05.01.2014 r.: Rynek pomp ciepła w Polsce – perspektywy mocnego wzrostu.
 24. Strona internetowa Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła, http://www.portpc.pl/pdf/2kongres/09_Marian_Rubik.pdf, dostęp 05.01.2014 r.: Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650. Kalkulator SCOP.
 25. Strona internetowa Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła,. http://www.portpc.pl/kalkulator/programm/, dostęp 05.01.2014 r: kalkulator SCOP zgodny z VDI 4650.
 26. Strona internetowa Rynek Energii Ondawialnej, http://www.reo.pl/rynek-pomp-ciepla-w-polsce-w-2012-r-wzrosl-o-20-proc, dostęp 05.01.2014 r.: Rynek pomp ciepła w Polsce.
 27. Strona internetowa: http://hubomag.eu/dzpz.php, dostęp 05.01.2014r.
 28. Strona internetowa: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/10/31/1383231582/1, dostęp 05.01.2014r.: Rynek pomp ciepła w województwie śląskim.
 29. Strona internetowa: http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/639-przewaga-kolektorow-gruntowych-nad-wodnymi.html dostęp 05.01.2014r.:Porównanie dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.
  Strona internetowa: http://www.ignis.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Pompy-ciep%C5%82a.pdf, dostęp 05.01.2014r
 30. Strona internetowa: http://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/76-archiwum/5242-dookola-pompy-ciepla-2-gorne-zrodlo, dostęp 05.01.2014 r.: Dookoła pompy ciepła-górne źródło.
 31. Strona internetowa: http://www.kataloginzyniera.pl/produkty/23277/Centrala_ wentylacyjna_nawiewno-wywiewna_z_odzyskiem_ciepla_COMAIR_HRUC_450_FULL.html, dostęp 05.01.2014r.
 32. Strona internetowa: http://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/seer-i-scop-nowe-wskazniki-obowiazujace-w-ue: SEER i SCOP- nowe wskaźniki obowiązujące w UE.
 33. Strona internetowa: http://www.pg.gda.pl/~krogu/Wspolczynniki_przewodzenia_ciepla.pdf: wartości obliczeniowe właściwości fizycznych materiałów, wyrobów i komponentów.
 34. Strona internetowa: http://www.portpc.pl/pdf/artykuly/028_Zbrojkiewicz_201103_GE.pdf, dostęp 05.01.2014 r.: Określanie wydajności pionowych gruntowych wymienników ciepła.
 35. Strona internetowa: http://home.agh.edu.pl/~tml/archives/3, dostęp 10.01.2014r.
 36. Strona internetowa: http://www.builddesk.pl/swiadectwo-energetyczne/co+to+jest+swiadectwo+energetyczne, 05.01.2014r.
 37. Strona internetowa: http://www.heat4u.eu/en/, dostęp 05.01.2014r.
 38. Strona internetowa: http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm,
  dostęp 05.01.2014 r.

 

inż. Filip Radocki

 

Zapraszamy do naszego sklepu online